Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρία με διακριτικό τίτλο “pro look marketing solution” διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των εκάστοτε όρων χρήσης, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη εξασφάλιση της αρτιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει αλλά και προς εξασφάλιση παντός άλλου δικαιώματος της. Άπαντες οι όροι χρήσης μαζί με τις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτών ισχύουν απαρεγκλίτως για όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας www.kartagr.gr και δεν είναι δυνατή η ολική ή μερική εξαίρεση αυτών για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων χρήσης, οι χρήστες θα ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας, η δε ισχύς των τροποποιηθέντων όρων θα αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης αυτών στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήστης – επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους χρήσης, όπως αυτοί αποτυπώνονται κάθε φορά, και λειτουργίας αυτής σε περίπτωση δε που κάποιος χρήστης και την εν γένει λειτουργίας της ιστοσελίδας οφείλει να μην τη χρησιμοποιεί .Εταιρεία: H Εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο ProLook marketing Solutions LTD που Εδρεύει στην Κύπρο στην Διεύθυνση: Aρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 1-7 Τ.Κ. 1065 Λευκωσία-Κύπρος

Προϊόν: Το εκάστοτε προσφερόμενο σε ειδική τιμή προϊόν/υπηρεσία που προσφέρεται από τον προμηθευτή μέσω της ιστοσελίδας.

Προσφορά: ειδική εκπτωτική τιμή που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας για την αγορά του προϊόντος.

Αγοραστής: Κάθε χρήστης ο οποίος προβαίνει σε αγορά του εκάστοτε προϊόντος / υπηρεσία.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η συμμετοχή στις προσφερόμενες υπηρεσίες της ιστοσελίδας επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους έχουν συμπληρώσει το δέκατο-όγδοο έτος (18) της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Ο χρήστης δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχει για την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι ακριβής. Η Εταιρία θέτει στην ιστοσελίδα προσφορά για τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται είτε από προμηθευτές είτε από την ίδια, ορίζοντας κάθε φορά την τιμή διάθεσης, την ποσότητα διάθεσης, ενώ σε συνεργασία με την Εταιρία θα ορίζεται ο χρόνος για τον οποίο θα διατίθεται η προσφορά. Στη συνέχεια κάθε χρήστης θα έχει την δυνατότητα να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση της διατιθέμενης κάθε φορά προσφοράς πατώντας στο κουμπί “χτύπησε το” και εκτυπώνοντας το. Κάθε χρήστης θα έχει την δυνατότητα να προβεί σε απόκτηση περισσοτέρων του ενός κουπονιών για συγγενικά ή φιλικά του πρόσωπα. Λόγω του γεγονότος ότι η εκάστοτε προσφορά θα ¨τρέχει¨ σε πραγματικό χρόνο, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ελέγχει τον απομείναντα χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση της προσφοράς καθώς επίσης και τον μέχρι εκείνη την στιγμή συνολικό αριθμό των χρηστών που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον για την προσφορά και πόσοι υπολείπονται για την ενεργοποίηση αυτής. Σε περίπτωση που κάποια προσφορά υπόκειται σε ειδικές προϋποθέσεις, τις οποίες κατά τη διάρκεια της προσφοράς ο προμηθευτής κατέστησε γνωστές και τις οποίες πρέπει να πληροί απαραιτήτως ο αγοραστής, αν κατά την εξαργύρωση του κουπονιού αποδειχθεί ότι ο αγοραστής δεν τις πληροί, τότε ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί στον αγοραστή την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Εταιρία συμμετέχει στη διαδικασία της πώλησης των προϊόντων/υπηρεσιών ως πωλητής. Συνεπώς, η Εταιρία φέρει ευθύνη για το είδος και την ποιότητα των υπηρεσιών ή προϊόντων που υποσχέθηκε να παρέχει. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των χρηστών της ιστοσελίδας και με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν αυτοί ενεργούν (προμηθευτές, αγοραστές κλπ) συμφωνείται ρητά ότι η Εταιρία δεν υπέχει καμία ευθύνη αστικής τους αποκατάστασης, αποζημίωσης, εξόδων κλπ, ούτε σχετίζεται με τον τρόπο και το αποτέλεσμα της παροχής, επιτυχημένο ή μη, των υπηρεσιών από τον προμηθευτή. Η Εταιρία δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.kartagr.gr αναφορικά με την ύπαρξη των τεχνικών και ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων που κατά περίπτωση διαθέτει. Τα παρεχόμενα ουσιώδη ή επουσιώδη χαρακτηριστικά αναφορά με την παρεχόμενη κάθε φορά προσφορά (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά τιμή, διαθεσιμότητα κλπ) έγκεινται υπό τη ρητή επιφύλαξη τυπογραφικών λαθών, ή τεχνικών λαθών που θα υπερέβαιναν τους κανόνες των χρηστών, οικονομικών και συναλλακτικών ηθών καθώς επίσης και λαθών που προκλήθηκαν από λόγους ανωτέρας βίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες/προϊόντα χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις κατά το είδος και τις προϋποθέσεις που έθεσε την προσφορά στην ιστοσελίδα με την επίδειξη των κουπονιών από τους κατόχους. Ο προμηθευτής  υποχρεούται να παραδώσει το προϊόν εφόσον τα γραφιστικά αρχεία είναι εντάξει σε 12 με 15 εργάσιμες ημέρες.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την αγορά των εκάστοτε προσφορών μέσω της ιστοσελίδας, αλλά και για τη διασφάλιση της αρτιότητας των υπηρεσιών εξυπηρέτησης που παρέχει η Εταιρία, θα ζητηθεί από τον αγοραστή να δηλώσει το προσωπικό του e-mail.Τα προσωπικά αυτά δεδομένα που θα δηλώσει ο αγοραστής για να προβεί στη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας δεν προορίζονται αποκλειστικά για τις υπηρεσίες αυτές. Τυχόν προσωπικά δεδομένα του αγοραστή/χρήστη δύναται να γνωστοποιηθούν σε διοικητικές, αστυνομικές και δικαστικές αρχές κατόπιν αιτήματος αυτών τηρουμένων κάθε φορά των κειμένων διατάξεων. Ο εκάστοτε χρήστης της ιστοσελίδας θα κληθεί να δηλώσει τα προσωπικά δεδομένα που του ζητηθούν (μόνο το e-mail) στην περίπτωση που θελήσει να πραγματοποιήσει απόκτηση κάποιας από τις προσφορές ή οικειοθελώς.

 

TOP